7/27/2012 4:23:00 PM
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article
The DDCSI project has developed a set of Guidelines that provide a methodology to :
 
          *  Identify and prioritise works needed to improve the safety of a dam
          *  Identify where Disaster Risk Management (DRM) can be improved for communities downstream of a dam
 
The Guidelines are intended to be used Engineers, Scientists, Planners, Consultants, Dam Owners, AssetManagers, Emergency Planners, Regulators, CentralGovernment Ministries, Local Government Departments and others who have a responsibility for
response in VietNam.
  
 
 
Giới thiệu chung

Dự án An toàn đập và Vùng hạ lưu (DDCSI) là một dự án hợp tác giữa các chuyên gia về an toàn đập của Việt Nam và New Zealand.  

Dự án DDCSI đã xây dựng bộ Tài liệu Hướng dẫn về phương pháp luận để:  
 
         * Xác định các công trình ưu tiên cần thiết để cải thiện công tác an toàn đập
        Cải thiện công tác Quản lý Rủi ro Thiên tai (DRM) cho cộng đồng hạ lưu đập.

Tài liệu Hướng dẫn này phù hợp với các đối tượng sử dụng gồm kỹ sư, nhà khoa học và quy hoạch, chuyên gia tư vấn, các cơ quan quản lý đập, các nhà quản lý cơ sở hạ tầng, cơ quan lập kế hoạch ứng phó khẩn cấp, các nhà lãnh đạo, các Bộ, các cơ quan chính quyền địa phương và những người chịu trách nhiệm quản lý an toàn đập hay công tác ứng phó khẩn cấp tại Việt Nam.